Protokoll fört vid Hyresgästföreningen
Kungsholmens årsmöte tisdagen den 31 augusti 2021

LH Grönsiskan, Nicandervägen 2 kl. 18.30 – 19.45

1. Mötets öppnande
Föreningens vice ordförande, Sonja Palmqvist hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter årsmötet 2021 öppnat.
2. Fastställande av dagordning
Årsmötet fastställde dagordningen
3. Fastställande av röstlängd och ev. nomineringstid
Årsmötet fastställde röstlängden till 11 röstberättigade deltagare samt fastslog att nomineringstiden var avslutad.
4. Fråga om kallelse till mötet behörigen skett
Sonja Palmqvist meddelade att kallelse till mötet skett via e-post samt brev till medlemmar utan e-postadress.
Årsmötet fastslog att mötet var i behörig ordning kallat.
5. Val av mötesledning
a. Ordförande
Kristina Öberg, regionkontoret, föreslogs och valdes till mötesordförande.
b. Mötessekreterare
Emilia Lindgren, regionkontoret, föreslogs och valdes till mötessekreterare.
c. Två protokollsjusterare tillika rösträknare
Ulrika Sedell och Susanne Andersson
föreslogs och valdes till protokollsjusterare tillika rösträknare.
6. Fastställande av senaste justeringsdatum av protokollet
Senaste justeringsdatum fastställdes till inom två veckor från dagens datum.
7. Styrelsens berättelser för 2019
a) Verksamhetsberättelse
Mötesordförande läste upp verksamhetsberättelsens rubriker och det fanns tillfälle till frågor och synpunkter på verksamheten under det gångna året.
Verksamhetsberättelsen lades med godkännande till handlingarna.
2 (8)
b) Ekonomisk berättelse
Rapporten för 2019 saknades och kunde därför inte behandlas men det fanns tillfälle till frågor och synpunkter.
Mötesordföranden föreslog att årsmötet ska ge kontoret i uppdrag, att i efterhand komplettera Hyresgästföreningen Kungsholmens verksamhetsberättelse 2019 med den saknade rapporten.
Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.
Röstlängden uppdaterades till 12 röstberättigade
8. Revisorernas berättelse för 2019
Mötesordförande föredrog revisorernas berättelse för 2019 och tillfälle fanns till frågor. Revisorernas berättelse för 2019 lades till handlingarna.
9. Beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019
Årsmötet beslöt att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
10. Styrelsens berättelser för 2020
a) Verksamhetsberättelse
Mötesordförande läste upp verksamhetsberättelsens rubriker och det fanns tillfälle till frågor och synpunkter på verksamheten under det gångna året.
Verksamhetsberättelsen lades med godkännande till handlingarna.
b) Ekonomisk berättelse
Mötesordförande läste upp den ekonomiska berättelsen/utfallsrapporten för 2020. Tillfälle fanns till frågor och synpunkter.
Den ekonomiska berättelsen för 2020 beslutades läggas med godkännande till handlingarna.
11. Revisorernas berättelse för 2020
Mötesordförande föredrog revisorernas berättelse för 2020 och den lades till handlingarna.
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2020
Årsmötet beslöt att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
13. Beslut om arvoden till styrelse och revisorer för 2021
Mötesordförande föredrog styrelsens förslag till arvoden för verksamhetsåret 2021. Förslaget var oförändrat arvode, det vill säga;
a. Styrelsens ledamöter och ersättare får 36 000 kr att fördela jämt inom hela styrelsen, ordinarie som ersättare. Korrekt.
b. Inget arvode beslutades för revisorerna
Årsmötet beslöt att godkänna förslaget till arvoden.
3 (8)
14. Beslut om antal ledamöter och ersättare i styrelsen
Då ingen valberedning fanns utsedd har regionstyrelsens kontaktperson Jaana Andersson agerat valberedning under året. Jaana föredrog valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av 9 ordinarie ledamöter och 2 ersättare.
Årsmötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av 9 ordinarie ledamöter och 2 ersättare.
15. Val av styrelse 2021
Med grundval av de nomineringar och förslag som har inkommit, bland annat i samband med den nomineringsamodan som gick ut till medlemmarna, togs följande förslag fram. Jaana Andersson föredrog förslagen.
a. Ordförande för ett år
Årsmötet valde enhälligt till ordförande på ett år i enlighet med valberedningens förslag;
Rolf Nissen
Nyval
AN (Familjebostäder)
b. Ledamöter för två år
Årsmötet valde till ordinarie ledamöter i föreningsstyrelsen för två år i enlighet med valberedningens förslag;
André Grce, Omval
AN (Familjebostäder)
Sirpa Pyörre, Omval
privat
Lena Rolén
Nyval
AN (Stadsholmen)
Christer Söderberg
Nyval
privat
c. Ledamöter för ett år
Årsmötet valde till ordinarie ledamöter i föreningsstyrelsen för ett år i enlighet med valberedningens förslag;
Elisabeth Härlin
Nyval
privat
Emil Kosa
Nyval
privat
d. Ersättare för ett år
Årsmötet valde till ersättare i föreningsstyrelsen för ett år i enlighet med valberedningens förslag;
Karin Palmqvist
Omval
privat
Britt-Marie Alner
Omval
AN (Stockholmshem)
Kvarstående i styrelsen: Anders Helin och Sonja Palmqvist
4 (8)
16. Val av revisorer
a. 2 ordinarie revisorer för ett alternativ två år
b. 2 revisorsersättare för ett alternativt två år
I enlighet med valberedningens förslag valdes regionens utsedda revisorer på ett år att revidera även Hyresgästföreningen Kungsholmen verksamhet och ekonomi 2021. I och med att regionens revisorer valdes genomfördes inget val på punkten 16 b.
17. Val av ledamöter och ersättare till Hyresgästföreningen region Stockholms fullmäktige för ett år
a. 5 ledamöter
Årsmötet valde till ordinarie ledamöter i region Stockholms fullmäktige för ett år i enlighet med valberedningens förslag, i ordning:
1
Rolf Nissen
AN (Familjebostäder)
2
Susanne Andersson
AN (Stockholmshem)
3
Emil Kosa
privat
4
Sonja Palmqvist
privat
5
Lena Rolén
AN (Stadsholmen)
b. 3 ersättare
Årsmötet valde till ersättare i fullmäktige för ett år i enlighet med valberedningens förslag, i ordning:
1
Sirpa Pyörre
privat
2
Anders Helin
privat
3
Aaron Eklöf
privat
18. Val av ledamöter och ersättare till förhandlingsdelegationer för kommunägda bolag
Årsmötet valde till ordinarie ledamöter och ersättare i delegationer för kommunägda bolag för ett år i enlighet med valberedningens förslag:
a. Svenska Bostäder, max 1 per LH-område, för ett år
Nomineringar saknades varför årsmötet beslutade att delegera till föreningsstyrelsen att utse förhandlingsdelegater under året.
b. Stockholmshem, max 1 per LH-område, för ett år
Ordinarie ledamot
Ersättare
Susanne Andersson
Britt-Marie Alner
5 (8)
c. Familjebostäder, max 1 per LH-område, för ett år
Ordinarie ledamot
Ersättare
Roine Elfqvist
Christer Johansson
Barbara Asplund
d. Stadsholmen, max 1 per LH-område, för ett år
Ordinarie ledamot
Ersättare
Lena Rolén
e. Micasa, max 1 per LH-område, för ett år
Inga inkomna nomineringar
f. Delegation till föreningsstyrelsen att utse ytterligare förhandlingsdelegater under året
Årsmötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag;
att delegera till föreningsstyrelsen att utse ytterligare förhandlingsdelegater under året.
19. Val av förhandlingsdelegation för privatägda fastigheter för Stockholms stad
Årsmötet valde till ordinarie ledamöter och ersättare i delegationer för privatägda fastigheter för ett år i enlighet med valberedningens förslag:
a. 2 ledamöter för ett år
Sonja Palmqvist
Anders Helin
b. 1 ersättare för ett år
Elisabeth Härlin
c. delegation till föreningsstyrelsen att utse ytterligare förhandlingsdelegater under året
Årsmötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag; att delegera till föreningsstyrelsen att utse ytterligare förhandlingsdelegater under året.
6 (8)
20. Val av förhandlingsråd för privatägda fastigheter
a. beslut om antal ledamöter
Årsmötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag att förhandlingsrådet ska bestå av 5 ledamöter
b. val av ledamöter för ett år
Årsmötet valde till ledamöter för ett år till förhandlingsrådet för privatägda fastigheter i enlighet med valberedningens förslag:
Sonja Palmqvist
Emil Kosa
Christer Söderberg
Sirpa Pyörrä
Aaron Eklöf
c. val av 3 ledamöter till förhandlingsrådets arbetsutskott (varav en från föreningsstyrelsen) för ett år
Årsmötet beslöt att delegera till styrelsen att utse arbetsutskott på konstituerande möte, enligt valberedningens förslag.
d. delegation till föreningsstyrelsen att utse ytterligare förhandlingsdelegater under året
Årsmötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag; att ge föreningsstyrelsen i uppdrag att utse ytterligare förhandlingsdelegater under året.
21. Val av husombud och beslut om delegation till föreningsstyrelsen att utse husombud under året
Årsmötet valde till husombud för ett år i enlighet med valberedningens förslag:
Tuomo Ahtiainen
Omval
Stadshagsplan 4
Sten Jansson
Omval
Welanders väg 12
Annika Martin
Omval
Kungsholms Strand 165
Peter Ortvik
Omval
Garvargatan 5A
Karin Palmqvist
Omval
Industrigatan 12
Sonja Palmqvist
Omval
Industrigatan 12
Eva Renggli
Omval
Luxgatan 13
Carl Henrik Svenstedt
Omval
Bergsgatan 1
Ulrika Westholm
Omval
Kungsgatan 71
7 (8)
Ove Eriksson
Omval
Kungsholms strand 159
Kåre Woll
Omval
Svedbergsplan 6
Barbara Asplund
Nyval
Industrigatan1
Magnus Svensson
Nyval
Bondesongatan 8
Lena Rolén
Nyval
Kristinebergs Slottsväg 15
Annica Åsberg
Nyval
Kungsholmsgatan 21
Peter Söderbäck
Nyval
Moa Martinssons torg 12
Aaron Eklöf
Nyval
Drottningholmvägen 8
Peter Welén
Nyval
Bergmarksvägen 1
Elisabeth Härlin
Nyval
Hantverkargatan 44
Årsmötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag; att ge föreningsstyrelsen i uppdrag att utse ytterligare husombud under året.
22. Val av valberedning
Årsmötet valde till föreningens valberedning för ett år i enlighet med styrelsens förslag;
Kerstin Krebs och regionstyrelsens kontaktperson. Kerstin Krebs utsågs till valberedningens ordförande.
23. Motioner samt förslag från styrelsen
Inga motioner eller förslag från styrelsen fanns att behandla
24. Information
a. Verksamhetsinriktning 2021
Mötesordförande informerade om de övergripande målen för hela hyresgästföreningen Sverige; år 2027 ska minst 51% av Sveriges hyresgäster vara medlemmar i Hyresgästföreningen och av dessa ska minst 22 000 ska vara förtroendevalda eller aktiva på annat sätt (51/22). Hyresgästföreningen Kungsholmen åtar sig att verka för målen 51/22. Den nyvalda styrelsen kommer att delta i den regionala verksamhetsplanekonferensen 11 september 2021 och utifrån den arbeta fram Hyresgästföreningen Kungsholmens verksamhetsplan för 2022-2023.
Tillfälle fanns till att ställa frågor.
8 (8)
b. Förtjänsttecken
Aktuella för förtjänsttecken har fått dem tillsända sig via post.
25. Mötets avslutande
Mötesordförande lämnade över ordet till den nyvalde ordförande Rolf Nissen som förklarade Hyresgästföreningen Kungsholmens årsmöte 2021 för avslutat.
Justeras:
…………………………………………
Mötessekreterare, Emilia Lindgren
…………………………………………..
Mötesordförande, Kristina Öberg
………………………………………….
Protokollsjusterare, Susanne Andersson
……………………………………………
Protokollsjusterare, Ulrika Sedell